Color grade และ Clarity

color grade

Color สีของเพชร หรือที่คนไทยเรียกว่า “น้ำ” เป็นการแบ่งเกรดระดับความขาวของเพชร โดยไล่ลำดับจากสีที่มีความขาวที่สุด โดยใช้ตัวอักษร D แทนความขาวระดับ 100 หรือความขาวระดับสูงสุดของเพชรนั่นเอง

สีของเพชรมีหลายสี ซึ่งแต่ละสีเป็นสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น ขาว ดำ ชมพู น้ำเงิน เขียว เหลือง เป็นต้น ซึ่งเพชรสีเหลืองเป็นสีธรรมชาติที่พบได้มากที่สุด และการแบ่งระดับเกรดสีของเพชรสีจะแบ่งเกรดไล่ลำดับจากสีเข้มไปสีอ่อน

การเลือกสีของเพชรจะขึ้นอยู่กับความชอบและงบประมาณของผู้ซื้อเป็นหลัก เพราะเพชรขาวระดับ 100 หรือเพชรสีระดับความเข้ม vivid จะมีความสวยงามและราคาสูงกว่าระดับที่รองลงมา

Clarity

Clarity ตำหนิหรือความสะอาดของเพชร เป็นการกำหนดคุณภาพด้านความสะอาดของเพชรด้วยการพิสูจน์ผ่านกล้องที่มีกำลังขยาย 10 เท่า เพื่อแสดงให้เห็นว่าเพชรเม็ดนั้นๆ มีตำหนิภายในเพชรตำแหน่งไหน ลักษณะของตำหนิเป็นอย่างไร 

ตำแหน่งของตำหนินั้นมีผลต่อความสวยงงามและราคาของเพชร เช่น ถ้าหากตำหนิที่มีขนาดเท่ากัน ลักษณะแบบเดียวกัน อยู่บริเวณตำแหน่งส่วนหน้าของเพชร ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน มูลค่าของเพชรจะต่ำกว่าตำหนิที่อยู่บริเวณตำแหน่งก้นเพชร เป็นต้น