รับประกันซื้อคืน/เปลี่ยนแบบสินค้า

**สินค้าทุกชิ้นรับประกันตลอดอายุการใช้งาน**

สินค้าประเภทเพชร

เปลี่ยนแบบหักค่าธรรมเนียม 20%

ขายคืนหักค่าธรรมเนียม 25%

สินค้าประเภทพลอยและเพชรสี

เปลี่ยนแบบหักค่าธรรมเนียม 25%

ขายคืนหักค่าธรรมเนียม 30%

สินค้าสั่งทำพิเศษ (นามสกุล, สัญลักษณ์ ฯลฯ)

ไม่รับเปลี่ยน/คืน ทุกกรณี

งานออกแบบที่หน้าร้านไม่มี หักค่าธรรมเนียมเปลี่ยน/คืน  50%

เงื่อนไขการรับประกัน

การเปลี่ยนแบบสินค้า

  • สินค้าที่เปลี่ยนแบบต้องมีมูลค่าสูงกว่าสินค้ารายการเดิม และสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ 1:1 ชิ้น เท่านั้น

การขายคืนสินค้า

  • งดรับคืนสินค้า กรณีไม่มีใบรับประกัน เพื่อป้องกันกรณีการโจรกรรม
  • การคืนเงินค่าสินค้าผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น
  • ระยะเวลาคืนเงินค่าสินค้า 10 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับสินค้า

หากเกิดกรณีพิพาทใดๆ ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นเด็ดขาด